Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Dette skal rekning frå logoped og audiopedagog innehalde

Du dokumenterer refusjonskravet til Helfo ved fullstendig utfylling av rekningane og god journalføring.

Innhaldet i rekningane gir grunnlag for kontroll før utbetaling, mens anna dokumentasjon kan bli etterspurt i samband med etterkontroll.

Dette må rekninga innehalde

Kvar rekning skal innehalde takstnummer, samt dato og klokkeslett for behandlinga.

I tillegg skal den innehalde pasienten sitt fødselsnummer, D-nummer eller anna eintydig identifikasjon i tråd med EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland.

Dersom du ikkje har EPJ (elektronisk pasientjournal) kan du nå nytte ny løysing for manuell registrering i tenesteportalen for helseaktørar.

Les meir om dette på sida for innsending av refusjonskrav

Krav til diagnosekode

Rekninga må kodast med dei sjukdommar/symptom/plager som er årsaka til at du tar i bruk taksten.

Dette må du passe på når du fører rekninga:

  • Du skal primært kode ein sjukdomsdiagnose (nummer 70-99) på rekninga.
  • Dersom det ut i frå klinisk vurdering ikkje er mogleg å stille sjukdomsdiagnose, skal du sekundært bruke ei kode for symptom eller plager (1-29).
  • Bokstav frå organkapittelet (A-Z) må førast inn framfor kodenummeret (for eksempel R96). NB: Dersom bokstaven framfor koden ikkje er ført inn av behandlarar i primærhelsetenesta som bruker ICPC-2, vil rekninga automatisk bli avvist av oppgjerssystemet.

Dersom pasientkontakta gjeld fleire problemstillingar, skal hovuddiagnosa skal stå først, deretter bidiagnosar.

Dersom du berre fører på ei generell prosesskode (for eksempel «A62, administrativ prosedyre») i staden for ei spesifikk diagnose, vil du få ein merknad om dette på utbetalingsvedtaket frå Helfo.

Fødselsnummer eller d-nummer

Om pasienten ikkje har 11-sifra fødselsnummer, og du som behandlar har dokumentasjon på at vedkommande har rett til stønad til medisinsk behandling, kan det likevel sendast rekning til Helfo. Du registrerer då pasienten sitt namn, kjønn og fødselsdato i staden for fødselsnummer. Fødselsdato må skrivast i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Skriv eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om kva dokumentasjon som er lagt fram.

Les om korleis du sender inn refusjonskrav til Helfo her.

Først publisert: 25.04.2019 Sist fagleg oppdatert: 27.01.2021 Sjå tidlegare versjonar