Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helfo søker moderne kontorer i Kirkenes/Hesseng

Faktaark om Helfo i Kirkenes.

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og søker etter moderne areal- og kostnadseffektive kontorfasiliteter til våre fire ansatte i Kirkenes. Har du egnede lokaler å tilby, kan du sende inn utfylt «Nøkkelopplysningsskjema» til anskaffelser@helfo.no. Frist for innsending er 12. november klokken 16:00. Har du spørsmål, kan du sende e-post til samme adresse eller ta en telefon til  Marius Gunneng på telefon 901 55 335.

Bakgrunn for at vi søker etter kontorlokaler

Dagens leieavtale for Helfo i Kirkenes utløper 31. januar 2023 uten mulighet for forlengelse. Ifølge instruks om håndter­ing av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, skal det ved inngåelse av avtaler om leie av lokaler gjennom­føres en utredning, som skal gi svar på en rekke forhold.

Denne utlysningen skal gi Helfo en over­ordnet kartlegging av hvilke muligheter som finnes for å skaffe nye lokaler til våre ansatte i Kirkenes. Ut fra kartleggingen, vil Helfo velge ut noen interessante henvendelser, som vi ønsker å motta utfyllende tilbud fra. Helfo vil utarbeide et konkurransegrunnlag med kravspesifikasjon som gir mer detaljert informasjon om våre kontorbehov.

Beliggenhet / geografisk plassering

Virksomheten skal primært lokaliseres i området Kirkenes/Hesseng. Se søkekart.

Egnethet

Søket gjelder arealer tiltenkt eksklusivt for Helfo. Lokalene må inneholde kontorplasser, møterom, spiserom og toaletter og garderobe. Helfo kan lokaliseres som eneste leietaker i en bygning, eller i en bygning med andre egnede leietagere. Det siste åpner for mulig sambruk av fellesarealer som kantine, garderober, møterom eller andre fasiliteter. Det er behov for kontorareal for 4 ansatte, tilrettelagt for fleksible digitale arbeidsplassløsninger. Helfo er opptatt av effektiv areal- og ressursbruk, energieffektive løsninger og gjenbruk.

Overordnet arealbehov

Lokalene må være på anslagsvis 92 kvadratmeter BTA, avhengig av løsningsforslag og arealeffektivitet. Dette må anses som veiledende.

Arealutforming:

  • Lyse areal med godt lydmiljø, universelt utformet og med ambisjoner for miljø/klima
  • Fleksible løsninger, bygget med mulighet for endring, og som legger til rette for formelle og uformelle møter og kunnskapsdeling
  • Tilrettelagt for sikker sykkelparkering hele året
  • Mulighet for bilparkering med tilkobling av motorvarmer for 4 biler (strømuttak)

Klima-/miljøprofil og universell utforming

De nye lokalene skal bidra til at Helfo kan oppfylle sitt samfunnsansvar og være fremtidsrettet med minimale miljøbelastninger. Det skal legges vekt på klima, lavt energiforbruk, gjenbruk, sirkulærøkonomi og rasjonelle driftsrutiner, som ikke belaster miljøet. Lokalene med tilhørende uteområder skal tilfredsstille gjeldende krav til universell utforming slik de er nedfelt i plan- og bygningsloven, diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven.

Overtagelsestidspunkt og leietid

Helfo ønsker å overta de nye lokalene i januar 2023. Vi ønsker en leieperiode på 10 år, med opsjon på ytterligere 2 x 5 år.

Mer informasjon om Helfo.

Lenker til vedlegg

Først publisert: 25.10.2021 Sist faglig oppdatert: 29.10.2021 Se tidligere versjoner