Midlertidige endringer i helselovgivningen – fristbrudd

I forbindelse med koronapandemien må spesialisthelsetjenesten kunne benytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte. Derfor er det vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen.

Den 27. mars 2020 ble det vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen. Denne opphørte 27. mai 2020, og ble erstattet av midlertidig forskrift om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19. Forskriften gjeninnfører en del rettigheter, men opprettholder også flere av de tidligere endringene.

Rettigheter som gjeninnføres:

  • Spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for nødvendig helsehjelp
  • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten innen 10 dager
  • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten.
  • Retten til individuell plan
  • Retten til kontaktlege
  • Retten til fritt behandlingsvalg – denne har tidligere vært begrenset

Endringer som opprettholdes:

  • Spesialisthelsetjenesten har ikke plikt til å varsle Helfo om fristbrudd
  • Du som pasient kan ikke varsle fristbrudd selv
  • Du som pasient har ikke rett til et alternativt tilbud ved fristbrudd

Alle pasienter vil fortsatt ha rett til nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid.

Den offentlige spesialisthelsetjenesten kan varsle Helfo dersom den mener det vil være nødvendig for at pasienter får nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid.

Helfo saksbehandler allerede varslede saker på vanlig måte. Pasienter som er i et forløp hos en av Helfos leverandører, får fortsette sin utredning eller behandling der.

Først publisert: 03.04.2020 Sist faglig oppdatert: 28.05.2020