Enklere for leger å gjøre telefon- og e-konsultasjoner med utvidete takster

På grunn av situasjonen med korona-viruset skal det bli enklere for fastleger, avtalespesialister og legevakt å gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene. Det gjøres også endringer for å legge til rette for arbeid etter klokka 16.00.

Takstforskriften åpner nå opp for utvidet bruk av takster for telefon- og e-konsultasjon, samt kveldstakster. 

Se nærmere presiseringer i følgende forskrift av 27. juni 2019 nr. 923:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøking og behandling hos lege (takstforskriften)

Takst 2ae og merknad B9

E-konsultasjonstaksten (2ae) kan også benyttes i legevakt og ved telefonkonsultasjon i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2 uavhengig av diagnose. Det er ikke et krav at legen har behandlingsansvar for pasienten. 

Det åpnes for at e-konsultasjonstaksten kan kombineres med tidstilleggstaksten på kveldstid (2ck) der konsultasjonen varer ut over 20 minutt. I tillegg kan du kreve takst 2dk dersom du er spesialist i allmennmedisin.

Det kan ikke kreves fakturagebyr ved innkreving av egenandeler for video- og telefonkonsultasjoner.

Tilleggstakster for spesialister i allmennmedisin

Dersom godkjenningen din for å kunne kreve spesialisttakster i allmennmedisin utløper i perioden 1.mars 2020 til 1. juli 2021, har Helsedirektoratet vedtatt å forlenge godkjenningen med ett år for alle spesialister i allmennmedisin.

Kveldstakster

Det åpnes for bruk av kveldstakster ved konsultasjon hos lege, der det er nødvendig med konsultasjoner etter klokken 16.00 i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset.

Takst 3 (3ad, 3bd og 3c) og takst 4 (4a1, 4b1 og 4e)

Takst 3 og 4, for spesialister, kan også benyttes ved telefonkonsultasjon og e-konsultasjon i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2 uavhengig av diagnose.

Se merknad B9, der forhold knyttet til e-konsultasjon spesifiseres nærmere.

Det kan ikke kreves fakturagebyr ved innkreving av egenandeler for video- og telefonkonsultasjoner.

Takst 621a-d, 622a-b, 623a-d og 625a-b

Kan benyttes av spesialist i psykiatri ved e-konsultasjon (herunder video- og telefonkonsultasjon) i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2 uavhengig av diagnose. Taksten kan da også benyttes ved første pasientkontakt.

Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege datert 31.03.2020 åpner for at også takstene 621c, 621d, 622a-b, 623a-d og 625 a-b kan benyttes ved e-konsultasjon (video- og telefonkonsultasjon).

Se den enkelte takst, og merknad E5 i takstforskriften der også endringene som trådte i kraft fra 31. mars 2020 er tatt inn.

Se også merknad B9, der forhold knyttet til e-konsultasjon spesifiseres nærmere.

Hjelp til videokonsultasjon

Direktoratet for e-helse har laget en veiledning for «Slik kommer du i gang med videokonsultasjoner».

De har også laget en informasjonsside med praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video.

Det er viktig at du som tar i bruk videokonsultasjoner forholder deg til disse retningslinjene.

Først publisert: 16.03.2020 Sist faglig oppdatert: 02.04.2020