Aktuelle takster for fastleger under korona-pandemien

Takstsystemet er endret for å sikre at fastlegene skal kunne gi målrettet og god oppfølging av alle pasienter på fastlegenes liste under korona-situasjonen. Det er blant annet opprettet nye takster for e-konsultasjon, kartlegging av risikopasienter, oppsøkende helsehjelp og testing.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege gjør det mulig for fastlegene i langt større grad å kunne bruke e-konsultasjon i møte med pasienter.

Helse- og omsorgsdepartementet har i tillegg tilpasset takstsystemet til oppsøkende helsehjelp, systematisk risikokartlegging av pasienter og ikke minst testing av pasienter.

Disse endringene er midlertidige, og er videreført frem til 1. juli 2021. Se forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Er du avtalespesialist finner du informasjon på siden «E-konsultasjonstakster for avtalespesialister».

Husk grunnvilkårene

Vi minner om at takstene dekker «nødvendige utgifter til helsetjenester», jf. folketrygdloven § 5-1.

Kravet til forsvarlighet i helsepersonelloven omfatter også e-konsultasjoner og bruk av medhjelpere.

Takst-kombinasjoner ved e-konsultasjon

Under korona-situasjonen står e-konsultasjon sentralt.

Med e-konsultasjon menes i denne sammenhengen helsetjeneste som finner sted basert på video-, telefon- eller tekst-konsultasjon som gjør at fysisk kontakt mellom behandler og pasient ikke er påkrevet.

Legen har nå fått nye takster som kan utløses ved e-konsultasjon. I tillegg er det åpnet for at legen kan bruke hjelpepersonell i en e-konsultasjon, for eksempel kan dette gjøres ved at lege er hjemme eller på legekontoret, mens hjelpepersonellet er sammen med pasienten. Legen kan kreve takst for prosedyrer som utføres av hjelpepersonellet i e-konsultasjonen.

Takster merket med «**» i forskriften kan kombineres med legens e-konsultasjon der prosedyren utføres av hjelpepersonellet.

Takst for tverrfaglig konsultasjon (2af)

Det er innført en egen takst, 2af, for tverrfaglig konsultasjon via video og/eller telefon mellom fastlegen og helsepersonel-l i kommunal helse- og omsorgstjeneste, for eksempel hjemmesykepleien. Taksten omfatter avstandsdiagnostikk og -behandling.

Ny e-konsultasjonstakst for kveld/natt (2aek)

Det er innført ny takst for e-konsultasjon hos fastlege på kveldstid, 2aek. Taksten kan også benyttes på legevakt.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt et påslag på alle e-konsultasjonstakster hos allmennlege med 10 kroner på refusjonssummen.

Fakturagebyr

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset. Dette går frem av merknad B9 i takstforskriften.

Les Helsedirektoratets anbefaling om utvidet mulighet for e-konsultasjon.

Riktig takstbruk ved korona-testing av pasient

Helfo yter refusjon for undersøkelser og behandling hos lege ved sykdom eller mistanke om sykdom i forbindelse med korona-testing.

For teststasjon

I forbindelse med korona-pandemien har veldig mange kommuner organisert egne teststasjoner der testingen gjennomføres.

En lege må stå som medisinsk ansvarlig for prøvetakingen, men det er ikke noe krav om at lege skal være fysisk til stede ved gjennomføring av testen. Annet ansvarlig helsepersonell må derimot være til stede på teststasjonen når testingen pågår.

Dersom en pasient bestiller time eller blir bedt om å møte på en korona-teststasjon, gjennomføres testen normalt av helsepersonell. Det er kun laboratorietakst, takst 701a, som skal utløses dersom personellet på teststasjonen bare gjennomfører testing av pasienten. Kommunal legevakt sender deretter refusjonskrav til Helfo for de gjennomførte testene basert på denne taksten.

Dersom det i samband med testingen blir gjennomført en konsultasjon (av lege) eller gitt medisinske råd utover standardråd, kan lege utløse konsultasjonstakst (2ad/k) eller takst enkel pasientkontakt (1ad/k). Dette må dokumenteres i journalen.

Det kan ikke utløses takst for enkel pasientkontakt når pasienten ringer for å avtale tid for testing.

Pasienten skal ikke betale egenandel ved undersøkelser som tas på grunn av mistanke om smitte av covid-19.

For fastlegen

I de tilfellene der fastlegen gjennomfører konsultasjon før prøvetaking overlates til teststasjonen, kan fastlegen kreve vanlig konsultasjonstakst.

Lege/legekontor kan ikke utløse takst for enkel pasientkontakt når pasienten ringer for å avtale tid for testing.

Pasienten skal ikke betale egenandel ved undersøkelser som tas på grunn av mistanke om smitte av covid-19.

Testing for antistoff for covid-19 når det ikke foreligger sykdom eller mistanke om sykdom dekkes ikke av Helfo.

Takst 701h ved hurtigtest av korona

Helse- og omsorgsdepartementet har innført en helt ny takst, takst 701h, til bruk ved hurtigtest (antigentest) for covid-19. I tilfelle der det blir gjort ordinær PCR-test i samme pasientkontakt, kan takst 701h kombineres med takst 701a. Taksten gjelder frem til 31. desember 2021.

Ny takst for systematisk risikokartlegging

Helse- og omsorgsdepartementet har innført nye takster 6a, 6b og 6ad. Takstene kan benyttes av fastlegen eller fastlegens vikar.

Takst 6a gjelder systematisk risikokartlegging av fastlegens listeinnbyggere for å identifisere pasienter med kronisk sykdom med risiko for helse- og funksjonsfall. Taksten kan kun tas én gang per fastlegeliste hvert halvår.

Takst 6a gjelder for første halvtime, og takst 6b for hver senere påbegynte halvtime. Takst 6b kan likevel ikke tas mer enn 1 gang per 100 listeinnbyggere per risikokartlegging.

Dersom arbeidet med risikokartlegging blir gjennomført i flere økter kan takstene benyttes slik: For første økt fører legen takst 6a på regningen for første halvtime, i tillegg føres takst 6b for hver senere påbegynte halvtime. For senere økter fører legen takst 6b på regningen(e) for hver påbegynt halvtime, men likevel ikke mer enn 1 gang per 100 listeinnbyggere. Legen fører en regning per økt.

Takst 6ad gis som et tillegg per halvtime til takst 6a og 6b for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år.

Regningen sendes i legens navn.

Eksempler på riktig bruk av takst 6

Eksempel 1:

​​​​​​​Lege Nils har 1 250 pasienter på fastlegelisten sin. Han skal nå gjøre en systematisk risikokartlegging av pasientlisten sin for å finne ut om han har pasienter som har kronisk sykdom, og som trenger oppfølging fra lege for å sikre pasientene nødvendig helsehjelp.  Nils bruker 15 timer på risikokartleggingen. Ettersom han ikke har dataverktøy å hjelpe seg med, bruker han lang tid både på kartleggingen og på å lage oppfølgingsplaner for de fem pasientene han vurderer til å trenge oppfølging.

Riktig bruk:

Takst 6a skal brukes for den første halvtimen. Senere kan han ta 6b for hver påbegynte halvtime, men maksimalt kan han bruke takst 6b 12 ganger, siden han har 1 250 listeinnbyggere.

I tillegg er han spesialist i allmennmedisin, og kan derfor ta takst 6ad per halvtime.

Regningen for arbeidet med systematisk risikokartlegging av pasientlisten blir da: 6a + 6b x 12 + 6ad x 13.

Eksempel 2:

Lege Ivar skal også gjennomføre en kartlegging av pasientlisten sin. Han har også 1 250 pasienter på listen sin. Legen har investert i dataverktøy som gjør at arbeidet går ganske raskt. Etter fire og en halv time har han både kartlagt pasientene og laget en oppfølgingsplan for de åtte pasientene han må følge opp.

Riktig bruk:

Siden Ivar har 1 250 pasienter på listen, kan han maksimalt bruke takst 6b 12 ganger.  Men ettersom Ivar bare har brukt fire og en halv time på jobben, kan han kreve betalt for bare den tiden han faktisk brukte. Legen skal da kreve takst 6a for første halvtime, og 6b per påbegynte halvtime utover den første halvtimen. Med andre ord kan han kreve 6b åtte ganger. 

Ivar er også spesialist i allmennmedisin, og kan derfor kreve takst 6ad per halvtime.

Regningen for arbeidet Ivar gjør blir da: 6a + 6b x 8 + 6ad x 9.

Les mer om vilkårene i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøking og behandling hos lege (takstforskriften).

Les Helsedirektoratets anbefaling om systematisk risikokartlegging.

Stønad etter honorartakst ved oppsøkende helsehjelp

Når fastlegen tar kontakt med pasient på bakgrunn av systematisk risikokartlegging, skal ikke pasienten betale egenandel. Dette fremgår av § 3 nr. 9 i stønadsforskriften. Det vil være fritak for egenandel for oppsøkende helsehjelp inntil 4 ganger per år per pasient per lege. Egenandelsfritaket kan ikke utløses på legevakt.

Ved oppsøkende helsehjelp er det de ordinære takstene for konsultasjon og sykebesøk som skal brukes.

Det fremgår av § 3 nr. 9 i stønadsforskriften at det er innført egenandelsfritak ved oppsøkende helsehjelp. Det er innført en ny egenandelskode P (oppsøkende helsehjelp) som skal brukes i disse tilfellene. De som ikke har egenandelskode P i systemet kan fremdeles bruke fritakskode H (pasientens tilstand til hinder) og merke regningen med «oppsøkende helsehjelp».

Les Helsedirektoratets anbefaling om oppsøkende helsehjelp.

Tidstakst 2cd, 2ck, 11cd og 11ck

Tidstakstene 2cd, 2cdd, 2ck, 11cd og 11ck utvides til å omfatte medgått tid hos legen grunnet smitteverntiltak som klargjøring før konsultasjon/sykebesøk, og eventuelt desinfeksjon/skifte. 

Kveldstakster under korona-pandemien

Det åpnes for bruk av kveldstakster ved konsultasjon hos lege, der det er nødvendig med konsultasjoner etter klokken 16.00 i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset.

Tilleggstakster for spesialister i allmennmedisin

Er du spesialist i allmennmedisin og hadde rett til å utløse tilleggstakst per 1. mars 2020? Helsedirektoratet har vedtatt å forlenge godkjenningen for denne gruppen med ett år fra sluttdato som forelå per 1. mars 2020.

I tillegg til det forlenges tilleggstakstperioden med ett år for alle som har en løpende tilleggstakstperiode per 1. mars 2021.

Du trenger ikke å søke om å få forlenget denne perioden.

Dersom du er usikker på om du har fått utvidet tilleggstakst-perioden din, kan du sjekke dette i Helsepersonellregisteret (HPR).

Relatert informasjon

Først publisert: 18.02.2021 Sist faglig oppdatert: 09.03.2021