Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølging av FBV-leverandører

Helfo vil fortløpende følge opp alle leverandørene i ordningen fritt behandlingsvalg.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg avvikles med virkning fra og med 1. januar 2023. En lovproposisjon vil trolig legges frem for Stortinget i løpet av høsten 2022. Hvis de foreslåtte lovendringene blir vedtatt som beskrevet i høringsnotatet, vil ikke godkjente virksomheter lenger motta betaling fra staten for ytelse av spesialisthelsetjenester etter 1. januar 2023, med mindre pasientbehandlingen er omfattet av den foreslåtte overgangsordningen, se punkt 4.2 i høringsnotatet.

Formålet med oppfølgingen er at Helfo skal sikre at FBV-leverandørene følger vilkårene og forpliktelsene fastsatt i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.

I forbindelse med oppfølgingen skal Helfo samarbeide med relevante eksterne aktører, som Statsforvalteren, NPR, pasientrådgiverne, de regionale helseforetakene (RHF-ene), lokale helseforetak (HF-ene) og Helsedirektoratet.

Oppstartsmøte

Helfo gjennomfører et oppstartsmøte innen 6 måneder etter at godkjenningen er gitt. Møtet vil være med på å danne utgangspunkt for oppfølgingen videre.

Hovedpunkter på møtet er blant annet vilkår og forpliktelser i FBV-forskriften og forventninger til samarbeidet.

Helfo vil oppsummere oppstartsmøtet i en egen oppfølgingsrapport, som vil bli publisert på helfo.no.

Etter oppstartsmøtet vil dere som FBV-leverandør få løpende oppfølging av Helfo.

Tertialvis rapportering til Helfo

Fra januar 2021 skal alle godkjente FBV-leverandører rapportere til Helfo hvert tertial (hver fjerde måned). Formålet med rapporteringen er blant annet å systematisere oppfølgingen. Helfo vil benytte informasjonen som samles inn, i oppfølgingen av godkjente FBV-leverandører. Helfo vil sende dere rapporteringsskjema når det er aktuelt.

Samtlige godkjente FBV-leverandører skal sende inn rapportering, uavhengig av om de er valgbare i fritt behandlingsvalg-ordningen eller ikke. Dette betyr at dere som FBV-leverandør skal besvare rapporteringsskjemaet ved å nullrapportere hvis dere ikke har hatt pasienter innenfor ordningen. 

Rapporteringsskjema for hver enkelt periode må sendes inn senest den 15. påfølgende måned:

 • etter første tertial: 15. mai
 • etter andre tertial: 15. september
 • etter tredje tertial: 15. januar

Oppfølgingsmøte

Helfo vil vurdere om det er behov for oppfølgingsmøter. Dette kan være på bakgrunn av

 • informasjonen gitt i rapporteringsskjemaet
 • løpende korrespondanse
 • samarbeid med FBV-leverandøren
 • tilbakemeldinger fra andre aktører

Risikobasert oppfølging

Plikten til å yte forsvarlige helsetjenester er en grunnleggende plikt for alle som yter helsetjenester. Denne plikten gjelder også virksomheter som er godkjent for å levere spesialisthelsetjenester gjennom fritt behandlingsvalg-ordningen.

Ansvaret for å yte forsvarlige tjenester ligger hos tjenesteyteren – det vil si den godkjente FBV-leverandøren. Blant annet plikter dere som FBV-leverandør å tilpasse bemanningen og kompetansen avhengig av hva pasientene har behov for.

Tilsynsmyndighetene (Statsforvalteren og Statens helsetilsyn) fører tilsyn med at virksomheter og helsepersonell yter faglig forsvarlige tjenester. Helfo kan varsle tilsynsmyndighetene dersom vi mistenker at en virksomhet driver uforsvarlig.

Hvis Helfo blir oppmerksom på ureglementerte forhold, vil det være naturlig å sette i gang et enda tettere oppfølgingsløp. De ureglementerte forholdene kan være avdekket på grunn av

 • funn Helfo har gjort i forbindelse med oppfølgingen av FBV-leverandøren
 • opplysninger FBV-leverandøren selv har gitt til Helfo
 • opplysninger Helfo har fått fra samarbeidspartnere som for eksempel Statsforvalteren, pasientrådgivere, Norsk pasientregister, regionale helseforetak eller helseforetak
 • øvrige opplysninger/tips Helfo har fått

Stikkprøvekontroller på enkelte områder kan være aktuelt. Dette kan for eksempel være kontroll på om virksomheten følger prosedyre for pasientoverføring og har dokumentasjon på at pasienten er rettighetsvurdert før behandling.

Oppfølgingsrapporter og referater

Helfo kan vurdere om det skal skrives oppfølgingsrapporter eller referater i den videre oppfølgingen. Det skal gå klart frem av hver rapport / hvert referat hvilke vurderinger Helfo har foretatt, og hvilke eventuelle avvik og anmerkninger oppfølgingen har avdekket.

Oppfølgingsrapporten eller referatet vil danne utgangspunkt for videre oppfølging.

Dere som FBV-leverandør vil få mulighet til å kommentere innholdet i rapporten/referatet før den/det publiseres på helfo.no. Publiseringen gjøres for å sikre en åpen forvaltning. Rapportene/referatene skal ligge under oversikten over de til enhver tid godkjente FBV-leverandørene.

Først publisert: 29.01.2019 Sist faglig oppdatert: 20.09.2022 Se tidligere versjoner