Oppfølging av FBV-leverandører

Helfo vil gjennom hele godkjenningsperioden fortløpende følge opp alle leverandørene i ordningen fritt behandlingsvalg.

Formålet med oppfølgingen er at Helfo skal sikre at FBV-leverandørene følger vilkårene og forpliktelsene fastsatt i følgende forskrift:

forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

Oppfølgingen er både generell og obligatorisk, men vil også tilpasses individuelt til den enkelte FBV-leverandør.

Det er et mål at Helfo skal følge opp FBV-leverandørene bredt. Dette innebærer et samarbeid med relevante eksterne aktører, som Fylkesmannen, NPR, pasientrådgiverne, de regionale helseforetakene (RHF-ene) og Helsedirektoratet.

Oppstartsmøte

Den første obligatoriske og generelle delen av oppfølgingen skjer ved at Helfo gjennomfører et oppstartsmøte, fortrinnsvis i FBV-leverandørens lokaler (behandlingsstedet). Oppstartsmøtet skal gjennomføres 1-3 måneder etter at godkjenningen er gitt. Møtet vil danne utgangspunkt for oppfølgingen videre.

Hovedpunkter på møtet er

  • gjennomgang av godkjenningsvedtaket
  • vilkår og forpliktelser i FBV-forskriften
  • obligatorisk EPJ-testing
  • forventninger til samarbeidet

Helfo vil oppsummere oppstartsmøte i en egen besøksprotokoll (referat), som vil bli publisert på helfo.no.

Formell oppfølging

Alle FBV-leverandører vil 1-1 ½ år etter godkjenning få en ny formell oppfølging av Helfo. Oppfølgingen starter med at Helfo sender ut et skjema som skal besvares av FBV-leverandøren. Helfo vil på bakgrunn av informasjonen gitt i skjemaet, løpende korrespondanse, samarbeid med FBV-leverandøren, samt tilbakemeldinger fra andre aktører, vurdere om det er behov for et nytt besøk.

Utover vilkår og forpliktelser i FBV-forskriften, vil Helfo også følge opp eventuelle avvik og pålegg som er gitt på et tidligere tidspunkt.

Oppfølgingsrapporter

Helfo skal skrive oppfølgingsrapporter. Det skal gå klart frem av hver rapport hvilke vurderinger Helfo har foretatt og hvilke eventuelle avvik og anmerkninger oppfølgingen har avdekket. Oppfølgingsrapporten vil danne utgangspunkt for videre oppfølging.

FBV-leverandøren vil få mulighet til å kommentere innholdet i rapporten. Helfo vil da vurdere om det skal gjøres endringer før oppfølgingsrapportene publiseres på helfo.no. Publiseringen gjøres for å sikre en åpen og gjennomsiktig forvaltning. Rapportene skal ligge under oversikten over de til enhver tid godkjente FBV-leverandørene.

Årlige oppfølginger

Helfo skal følge opp FBV-leverandørene regelmessig innenfor godkjenningsperioden på 5 år. Intensiteten i oppfølgingen og hvilken metode Helfo benytter vil variere.

Helfo vil som tidligere følge med på noen av FBV-leverandørenes forpliktelser via eksterne aktører, som for eksempel NPR, kontaktpersoner hos de regionale helseforetakene (RHF-ene), pasientrådgiverne og Helsetjenestekatalogen. I oppfølgingen vil Helfo fortløpende vurdere informasjon og eventuelle tips fra helseaktører eller andre.

Hvis Helfo blir oppmerksom på ureglementerte forhold, vil det være naturlig å sette i gang et enda tettere oppfølgingsløp.

Dette oppfølgingsløpet vil enten kunne dreie seg om enkelte forhold Helfo har blitt kjent med, eller om FBV-leverandøren generelt oppfyller forpliktelsene sine.

Stikkprøvekontroller på enkelte områder vil være aktuelt. Dette kan for eksempel være stikkprøvekontroll på om virksomheten følger prosedyre for pasientoverføring og har dokumentasjon på at pasienten er rettighetsvurdert før behandling.

Helfo vil i hvert tilfelle vurdere om det skal legges ut besøksprotokoll (referat), en rapport eller en kortfattet tekst på helfo.no.

Stedlige kontroller (tilsyn)

FBV-forskriften gir Helfo rettslig adgang til å utføre stedlig tilsyn/kontroll. Helfo vil vurdere behovet for denne typen kontroll i oppfølgingen. Dette vil bare bli gjennomført dersom det virker å være helt nødvendig, for eksempel ved lengre mistanke om brudd på helselovgivningen eller gjentatte brudd på samarbeidsplikten.

I tilfeller hvor stedlig tilsyn/kontroll virker å være nødvendig, vil Helfo gjøre forberedelser i samarbeid med øvrige tilsyns- og kontrollorganer, som for eksempel Fylkesmannen og Arbeidstilsynet.

Først publisert: 29.01.2019 Sist endret: 01.01.2019