Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kriterier for å være en FBV-leverandør

En privat virksomhet som ønsker å levere spesialisthelsetjenester under ordningen fritt behandlingsvalg, må søke godkjenning fra Helfo.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg avvikles med virkning fra og med 1. januar 2023. En lovproposisjon vil trolig legges frem for Stortinget i løpet av høsten 2022. Hvis de foreslåtte lovendringene blir vedtatt som beskrevet i høringsnotatet, vil ikke godkjente virksomheter lenger motta betaling fra staten for ytelse av spesialisthelsetjenester etter 1. januar 2023, med mindre pasientbehandlingen er omfattet av den foreslåtte overgangsordningen, se punkt 4.2 i høringsnotatet.

Når en privat virksomhet søker godkjenning, skal den være i stand til å påta seg forpliktelsene som fremgår av § 3 i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.

I denne artikkelen finner dere en oversikt over hovedtrekkene i forpliktelsene en FBV-leverandør påtar seg etter FBV-forskriften, og informasjon om hvilken dokumentasjon virksomheten må sende inn. Kravene en FBV-leverandør skal følge etter annen helselovgivning, omtales ikke her. 

Opplys om hvilke tjenester det søkes godkjenning for

Dere skal opplyse om hvilke spesialisthelsetjenester virksomheten ønsker å levere. Hvis dere søker om tjenester innenfor ulike fagområder, skal dere sende en fullstendig søknad per fagområde. Hvis dere for eksempel skal søke om å yte tjenester innenfor både somatikk og psykisk helsevern, må dere sende to søknader.  

Dere skal krysse av for hvilke spesialisthelsetjenester virksomheten søker godkjenning for i vedlegget til søknadsskjemaet. Hvilke tjenester det kan søkes godkjenning for, fremgår av forskriftens § 11.

Dere må også sende én søknad for hvert enkelt behandlingssted, selv om behandlingsstedene er innenfor samme virksomhet med samme overordnede juridiske organisasjonsnummer. Hvert behandlingssted må ha sitt eget virksomhetsnummer opprettet i Brønnøysundregisteret før det søkes om godkjenning.

Dere kan når som helst søke om godkjenning for flere spesialisthelsetjenester. Hvis det har gått mer enn tre måneder etter godkjenning, må dere sende en ny  søknad med all dokumentasjon.

Tilsyn

Dere skal på søknadstidspunktet opplyse om virksomheten er under tilsyn eller lignende for mulige brudd på helselovgivningen. Hvis virksomheten er under tilsyn, må Helfo ha ytterligere dokumentasjon på dette for å avgjøre om det skal ha betydning for godkjenningsprosessen.

En virksomhet anses å være «under tilsyn» når tilsynsmyndigheten, Statsforvalteren eller Statens helsetilsyn har henvendt seg skriftlig om dette til den virksomheten det gjelder. Alvorlighetsgraden på forholdet som virksomheten er under tilsyn for, vil være avgjørende for om Helfo kan gi virksomheten godkjenning.

Hvis virksomheten har fått godkjenning, men tilsynsmyndigheten på et senere tidspunkt finner at virksomheten har brutt helselovgivningen, kan Helfo trekke godkjenningen tilbake. Virksomheten skal holde Helfo orientert dersom tilsyn iverksettes under godkjenningsperioden.

Opplysninger om organisasjonsnummer

Alle juridiske enheter, for eksempel aksjeselskap, ansvarlige selskap og stiftelser som blir registrert i Enhetsregisteret, får tildelt et organisasjonsnummer. Dette blir ofte referert til som «juridisk nummer» og kan anses som overordnet for enheten. Dette organisasjonsnummeret skal dere føre opp på «Fritt behandlingsvalg – hovedskjema».

I tillegg til «juridisk nummer» har alle som driver næringsvirksomhet, et eget organisasjonsnummer for den underenheten de driver. Dette organisasjonsnummeret er unikt for underenheten, og det er direkte knyttet til den adressen virksomheten driver på.

Hvis dere driver virksomhet fra flere steder, skal dere i utgangspunktet ha et slikt organisasjonsnummer for hver adresse. Dette nummeret skal dere skrive inn på vedlegget dere sender sammen med hovedskjemaet (jf. «Vedlegg 1.1 Psykisk helsevern», «Vedlegg 1.2 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB», «Vedlegg 1.3 Somatiske tjenester» og «Vedlegg 1.4 Habilitering/rehabilitering»).

Dere skal sende inn ett vedlegg for hvert behandlingssted virksomheten søker godkjenning for. På hvert enkelt vedlegg skal dere oppgi på hvilken adresse behandlingen blir utført. NB! Det er viktig at adressen dere oppgir her, er den samme som er oppgitt til Brønnøysundregistrene. Informasjonen herfra danner grunnlag for det som presenteres på helsenorge.no/velg-behandlingssted. Det må være samsvar mellom denne informasjonen og Helfos godkjenning.

Rapportering

Virksomheten forplikter seg til å rapportere

Manglende rapportering kan resultere i at godkjenningen som FBV-leverandør blir trukket tilbake. 

Samarbeid

Hver FBV-leverandør er forpliktet til å samarbeide med Helfo om oppfølging. Helfo skal ha fortløpende oppdateringer når det skjer noe som kan ha betydning for godkjenningen. Les mer i artikkelen «Oppfølging av FBV-leverandører».

Som FBV-leverandør skal dere delta i samarbeid og samhandling med regionale helseforetak, helseforetak, kommuner og andre helsetjenesteytere, slik at pasientens behov for sammenhengende og koordinerte helsetjenester ivaretas.

For dere som FBV-leverandør vil samhandlings- og samarbeidsplikten innebære at også dere må ha systemer og rutiner som ivaretar pasientenes behov for sammenhengende og koordinerte helsetjenester i overgangene mellom ulike behandlingssteder. Se mer om dette under «Pasientoverføring».

Tilknytning til Helsenettet

Dere som FBV-leverandør skal være tilknyttet Helsenettet gjennom et eget abonnement. Dette er begrunnet med at FBV-leverandører skal rapportere opplysninger til Norsk pasientregister (NPR) og sende oppgjørsdata til Helfo over Helsenettet.

Pasientoverføring

Dere som FBV-leverandør må forholde dere til gjeldende prosedyrer og regler for henvisning, inntak og utskriving. Formålet med dette er å sikre en god infrastruktur for å dele og overføre nødvendig helseinformasjon.

For FBV-leverandører gjelder retningslinjer for riktig ansvars- og informasjonsoverføring i pasientforløp mellom flere behandlingssteder. Disse retningslinjene er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Det er også viktig å ha klarhet i hvem som har ansvaret for pasienten til enhver tid. Dere som FBV-leverandør må derfor ha en tydelig ansvarsplassering og gode systemer for informasjonsutveksling.

Varsling av fristbrudd

Dere som FBV-leverandør er ansvarlig for å overholde deres pasienters frister for helsehjelp på lik linje med andre leverandører i spesialisthelsetjenesten. Hvis dere ikke er i stand til å oppfylle pasientens rett til helsehjelp innen fristen, må dere melde fra til Helfo. Les mer om varsling av fristbrudd.

FBV-leverandøren bærer det økonomiske ansvaret for pasienten ved fristbrudd.

Begrensning av markedsføring av tjenester

Dere som FBV-leverandør kan markedsføre de tjenestene dere er godkjent for. Dere kan imidlertid ikke utsette pasienter som mottar helsehjelp gjennom FBV-ordningen for direkte markedsføring av tjenester som ikke er omfattet av godkjenningen.

Individuell plan

Pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Dere som FBV-leverandør vil i enkelte tilfeller være ansvarlige for å utarbeide dette i samarbeid med andre tjenesteytere.

Pasienten skal ha de samme rettighetene uavhengig av valg av tjenesteyter. Den som yter helsehjelpen, har mest kunnskap om hva den enkelte pasient har behov for – blant annet om pasienten har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og dermed også har rett til å få opprettet en individuell plan. Den som yter helsehjelpen, kan best definere selve innholdet i den individuelle planen.

Brukermedvirkning

Dere som FBV-leverandør må skaffe dere innsikt i hva pasienter og pårørende mener om de tilbudene og tjenestene som ytes. Dette kan gjøres på flere måter, for eksempel ved brukerundersøkelser og brukerpanel. Innsikten bør brukes i virksomhetens forbedringsarbeid.

Gi pasient- og brukerombud adgang til lokaler

Pasient- og brukerombudet skal passe på at pasientens rettigheter blir ivaretatt. Dere som FBV-leverandør skal derfor gi pasient- og brukerombudet fri adgang til deres lokaler. Tilsvarende bestemmelse er gitt i pasient- og brukerrettighetsloven § 8-6.

Følge rutiner for fakturering og oppgjør

Dere som FBV-leverandør skal sende elektroniske FBV-krav til Helfo, som mottar, kontrollerer og utbetaler godkjente krav.

På bakgrunn av utført behandling utarbeider dere et oppgjørskrav som sendes elektronisk til Helfos oppgjørssystem. Helfo skal viderefakturere til helseforetakene to ganger i måneden.

Les mer om oppgjør for FBV-leverandører.

Internkontrollsystem

Dere skal dokumentere at virksomheten har etablert et internkontrollsystem, jf. § 5 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Helfo vil i utgangspunktet ikke gjøre noen inngående vurderinger av internkontrollen på søknadstidspunktet, men skal sikre at internkontroll er etablert. Formålet med kravet er å gi Helfo dokumentasjon som skal være med på å danne grunnlag for videre oppfølgingsarbeid.

Helfo ønsker ikke å få tilsendt all dokumentasjon som omhandler internkontroll på søknadstidspunktet, men ber om at dere legger innholdsfortegnelsen og annen dokumentasjon som viser at internkontrollen faktisk er etablert, ved søknaden.

Dere må være forberedt på å ettersende deler av internkontrolldokumentasjonen til Helfo etter nærmere forespørsel.

Bemanning og kompetanse

I søknaden skal dere fremlegge dokumentasjon på bemanningen og kompetansen virksomheten planlegger med for å levere spesialisthelsetjeneste som det søkes godkjenning for. I den forbindelse vil Helfo at dere fyller ut følgende skjema med oversikt over de ansatte:

fritt behandlingsvalg – skjema over ansatte (71-03.05), bokmål (PDF)

Det er virksomhetens eget ansvar å ha tilfredsstillende bemanning og kompetanse på plass for å yte forsvarlig spesialisthelsetjeneste, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4.

Dere som virksomhet skal sørge for at dere til enhver tid opererer forsvarlig og har tilgang på nok personell med nødvendig kompetanse tilpasset de inneliggende pasientenes behov.​​​

Privatrettslige avtaler

Hvis virksomheten har avtale med et regionalt helseforetak, et helseforetak eller Helfo pasientformidling (fristbruddordningen), ber vi om at dere opplyser om dette på søknadstidspunktet, eksempelvis i vedlegg 7 i søknaden.

Skatteattest

Dere skal fremlegge skatteattest for merverdi og skatt for virksomheten. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder. Eventuelle restanser må begrunnes.

Mønsteravtalen

En virksomhet som søker om å bli FBV-leverandør, skal skrive under på mønsteravtalen og legge denne ved søknaden:

mønsteravtale for oppgjør etter ordningen med fritt behandlingsvalg (PDF)

Mønsteravtalen skal

  • bidra til at forhold knyttet til økonomiske oppgjør blir oversiktlige og forutsigbare
  • sikre at riktig oppgjør utbetales direkte til FBV-leverandøren uten unødig opphold
  • ikke begrense andre rettigheter og plikter som følger av FBV-forskriften

 

Først publisert: 06.12.2018 Sist faglig oppdatert: 20.09.2022 Se tidligere versjoner