Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon om fritt behandlingsvalg til deg som kan henvise

Fritt behandlingsvalg innebærer at en pasient som skal til behandling i spesialisthelsetjenesten, har mulighet til å velge mellom offentlige og private behandlingssteder. Fritt behandlingsvalg erstatter og utvider retten til fritt sykehusvalg.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg avvikles med virkning fra og med 1. januar 2023. En lovproposisjon vil trolig legges frem for Stortinget i løpet av høsten 2022. Hvis de foreslåtte lovendringene blir vedtatt som beskrevet i høringsnotatet, vil ikke godkjente virksomheter lenger motta betaling fra staten for ytelse av spesialisthelsetjenester etter 1. januar 2023, med mindre pasientbehandlingen er omfattet av den foreslåtte overgangsordningen, se punkt 4.2 i høringsnotatet.

Pasienter har mulighet til å velge mellom alle offentlige og mange private behandlingssteder i Norge. Du som henviser, skal gi informasjon om valgmulighetene og anbefale det som er mest hensiktsmessig for pasienten din.

Velg behandlingssted

Velg behandlingssted på helsenorge.no kan du få oversikt over de behandlingsstedene pasienten kan velge mellom. Her finner du blant annet ventetider for en rekke undersøkelser og behandlinger, både ved offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med avtale og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo. 

De private behandlingsstedene som er godkjent av Helfo, vil ikke nødvendigvis kunne vurdere henvisninger. Det er bare enkelte private som har avtale med de regionale helseforetakene, som også har fått fullmakt til å vurdere pasientenes henvisninger (foreta rettighetsvurderinger).

Kontakt pasientrådgiverne på et eget, prioritert telefonnummer

Ventetider for undersøkelse og behandling hos ulike behandlingssteder vil ofte variere mye. For råd og veiledning kan du som henviser ta kontakt med pasientrådgivere på et eget, prioritert telefonnummer 800 50 004. Pasientrådgiverne er utdannede sykepleiere, som blant annet kan svare på spørsmål om rettigheter, behandlingstilbud, behandlingssteder, ventetider, avtalespesialister og ordningen raskere tilbake.

Ulike faser av helsehjelpen

Pasienten kan benytte seg av fritt behandlingsvalg i ulike faser av helsehjelpen. Det vil for eksempel si at vurdering av helsetilstanden kan skje på ett behandlingssted, operasjon kan bli utført ved et annet, og kontroll/oppfølging kan mottas ved et tredje. Helsepersonellet må imidlertid ha mulighet til å vurdere om det er medisinsk forsvarlig å bytte behandlingssted underveis i behandlingsforløpet.

De offentlige behandlingsstedene er forpliktet til å prioritere pasienter fra sin egen helseregion. Velger pasienten et offentlig behandlingssted utenfor egen helseregion, og dette behandlingsstedet mangler kapasitet, kan pasienten bli avvist.

Behandlinger i godkjenningsordningen

Pasienten har rett til å velge blant behandlingssteder i hele landet. Retten til fritt behandlingsvalg i godkjenningsordningen gjelder bare

  • psykisk helsevern
  • tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • tjenester innen somatikk
  • tjenester innen habilitering og rehabilitering

Oversikt over spesialisthelsetjenestene som til enhver tid er inkludert i ordningen, finnes i § 11 i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.

Reiseutgifter

Egenandel for reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg kan bli noe høyere hvis pasienten reiser utenfor sin egen region. Les mer på helsenorge.no om reiseutgifter.  

Lenker

Det finnes flere artikler på helsenorge.no som omhandler fritt behandlingsvalg.

Helsedirektoratet har en egen informasjonsside om fastlegers ansvar for å veilede pasienten ved valg av behandlingssted.

Først publisert: 29.01.2019 Sist faglig oppdatert: 20.09.2022 Se tidligere versjoner