Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg kan bli avviklet

Regjeringen har fremmet forslag om å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV). Retten til å velge behandlingssted videreføres.

I lovproposisjonen som ble fremmet for Stortinget 21. oktober, fremgår det at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg kan avvikles fra og med 1. januar 2023. Det blir opp til Stortinget å fastsette endelig tidspunkt for avvikling. Saken vil trolig bli avgjort i løpet av desember.

Vi vil oppdatere denne nettsiden fortløpende.

Hva betyr en eventuell avvikling for de godkjente virksomhetene?

Hvis de foreslåtte lovendringene blir vedtatt, vil ikke godkjente virksomheter lenger motta betaling fra staten for ytelse av spesialisthelsetjenester etter 1. januar 2023, med mindre pasientbehandlingen er omfattet av en foreslått overgangsordning på inntil tolv måneder.

Fra og med 1. januar 2023 vil det dermed ikke være mulig å ta inn nye pasienter. Det vil si at virksomhetene ikke vil få betalt for nye pasienter fra og med denne datoen.

Pasienter som har startet sin behandling og er i et behandlingsløp, kan behandles så lenge det gjøres innen overgangsperioden på tolv måneder – og spesialisthelsetjenesten som ytes er forsvarlig.

1. januar 2024 må pasientene enten være ferdigbehandlet eller ha blitt overført til et offentlig behandlingssted eller et privat behandlingssted som har avtale med et regionalt helseforetak. Pasientene må samtykke til overføringen. 

Hva betyr en eventuell avvikling for pasientene?

For pasientene vil en avvikling kunne bety at de fra og med 1. januar 2023 bare kan velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med de regionale helseforetakene. Pasientene vil da ikke lenger kunne velge et behandlingssted som er godkjent av Helfo.  

Hvis en pasient før 1. januar 2023 har påbegynt behandling hos et privat behandlingssted som er godkjent av Helfo, vil hen kunne fortsette å få behandling der i inntil tolv måneder.

Hvis en pasient er henvist til eller står på venteliste hos en virksomhet som er godkjent av Helfo, og behandling ikke er påbegynt før 1. januar 2023, vil behandlingen måtte skje ved et offentlig behandlingssted eller et privat behandlingssted som har avtale med et regionalt helseforetak.

Hva betyr «påbegynt helsehjelp»?

Med «påbegynt helsehjelp» menes at helsehjelpen som pasienten skal motta av den godkjente virksomheten, faktisk har startet opp før 1. januar 2023 (avviklingstidspunktet).

Helsehjelp er definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav c som «handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell».

For at helsehjelpen skal anses å være påbegynt, må en reell utredning eller behandling være startet opp. Helsehjelpen kan ikke anses påbegynt ved å sette opp en time for konsultasjon frem i tid. Helsehjelpen påbegynnes i det det ytes helsehjelp til pasienten, enten det er utredning eller behandling.

Helsehjelpen anses derfor ikke påbegynt for pasienter som er henvist til en FBV-leverandør i 2022, men time til konsultasjon ikke gis før i 2023. Disse pasientene er derfor ikke omfattet av overgangsordningen.

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å vurdere om vilkårene i forskriften er oppfylt og har rett til utbetaling. Dette gjelder også vilkåret om at helsehjelpen er påbegynt før avviklingstidspunktet. Det må gjøres konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle for å sikre at vilkåret om at helsehjelpen faktisk er påbegynt før avviklingstidspunktet, er oppfylt.

Helfo har myndighet til å føre kontroll med om vilkårene for utbetaling av oppgjør er korrekt. Dette gjelder også i overgangsperioden.  

Mer informasjon

Les mer i Prop. 5 L (2022–2023) (regjeringen.no) og tilhørende nyhetssak på regjeringens nettsider: Regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg (regjeringen.no).

Følg status for Stortingets behandling av saken: Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (stortinget.no).

Først publisert: 17.11.2022 Datotekst: 30.11.2022 Se tidligere utgaver