Fritt behandlingsvalg (FBV) – generell informasjon

Ordningen fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter får mulighet til å velge hvor de ønsker å motta behandling – både i det offentlige og blant godkjente private virksomheter.

Fritt behandlingsvalg innebærer også at de regionale helseforetakene skal kjøpe mer fra de private gjennom anbud, og at de offentlige sykehusene ikke lenger har begrensninger på hvor mange pasienter de kan behandle.

Ordningen er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven, samt i spesialisthelsetjenesteloven, og er presisert nærmere i følgende forskrift:

forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

Med bakgrunn i FBV-forskriften er det etablert en godkjenningsordning, der private virksomheter som oppfyller visse krav kan levere definerte spesialisthelsetjenester til en pris fastsatt av staten:

prisfastsettelse og prisregler for ordningen fritt behandlingsvalg (PDF)

Helfo er ansvarlig for å godkjenne og følge opp disse virksomhetene som ønsker å bli såkalte leverandører med godkjenning – heretter kalt FBV-leverandører.

Godkjenning av virksomheter

Godkjenningsordningen omfatter

  • psykisk helsevern
  • tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • en rekke somatiske tjenester
  • tjenester innen habilitering og rehabilitering

Oversikt over spesialisthelsetjenestene som er inkludert i ordningen, finnes i FBV-forskriften § 11.

Virksomheter som faller utenfor ordningen

FBV-forskriften gjelder ikke

  • de private ideelle sykehusene: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen Hospital, Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Hospitalet Betanien i Bergen, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss
  • privatpraktiserende lege- og psykologspesialister som har driftsavtale med regionalt helseforetak

Krav om testing av EPJ-systemer

Godkjente FBV-leverandører må gjennom obligatoriske tester for å kunne rapportere aktivitetstall til NPR og sende oppgjørskrav til Helfo. FBV-leverandørene blir gjort valgbare på Velg behandlingssted først etter at de har bestått testen og har sendt Helfo bekreftelse på dette. Les mer under rapportering på siden «Kriterier for å være en FBV-leverandør».

Velg behandlingssted

Når en virksomhet er godkjent som FBV-leverandør og har bestått den obligatoriske testen, vil den bli presentert på Velg behandlingssted på helsenorge.no. Der kan pasienter orientere seg om behandlingssteder og ventetider. 

Velg behandlingssted viser forventede ventetider til om lag 200 undersøkelser og behandlinger ved offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med avtale og FBV-leverandører.

Alle behandlingssteder som omfattes av fritt behandlingsvalg har selv ansvar for å fremskaffe og kvalitetssikre datagrunnlaget som informasjonstjenesten baseres på.

Rettighetsvurdering 

Det er en forutsetning at pasienten er rettighetsvurdert før FBV-leverandøren tar pasienten inn til utredning og/eller behandling. Rettighetsvurderinger kan gjøres av helseforetak eller en av helsetjenesteleverandørene helseforetaket har avtale med. Informasjon om disse finner du under Velg behandlingssted på helsenorge.no.

FBV-leverandøren må avklare i forkant av utredning eller behandling at det er gjort en rettighetsvurdering. Det er behandlingsstedet som har ansvaret for henvisningen som kan opplyse om dette. Dersom det ikke foreligger noen rettighetsvurdering, må FBV-leverandøren returnere henvisningen til henviser, eller viderehenvise pasienten direkte til en instans med vurderingsrett.

Først publisert: 06.12.2018 Sist endret: 01.01.2019