Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

FBV-leverandører i overgangsperioden

I denne artikkelen finner dere som er FBV-leverandører, hovedtrekkene i det som gjelder i overgangsordningen i 2023.

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar 2023.
Her finner du informasjon om konsekvenser av avviklingen.

FBV-leverandørens ansvar i overgangsperioden

Dere som FBV-leverandør har plikt til å sørge for at helsehjelpen dere yter er forsvarlig, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.

Dere må

  • tilrettelegge tjenestene deres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud
  • sørge for at de pasientene som tas inn til behandling, får et forsvarlig behandlingsforløp frem til de er ferdige med den aktuelle behandlingen
  • sørge for at dere til enhver tid opererer forsvarlig og har tilgang på nok personell med nødvendig kompetanse tilpasset de inneliggende pasientenes behov

Hvis dere ikke kan ferdigbehandle pasienter i løpet av overgangsperioden, eller dere ikke har tilgjengelige ressurser til å sikre forsvarlig behandling, har dere ansvar for å iverksette tiltak for å ivareta pasientens behov.

Samarbeid

Dere skal delta i samarbeid og samhandling med regionale helseforetak, helseforetak, kommuner og andre helsetjenesteytere, slik at pasientens behov for sammenhengende og koordinerte helsetjenester ivaretas.

Samhandlings- og samarbeidsplikten innebærer også at dere må ha systemer og rutiner som ivaretar pasientenes behov for sammenhengende og koordinerte helsetjenester i overgangene mellom ulike behandlingssteder.

Pasientoverføring

Når dere har påtatt dere behandlingsansvaret for en pasient, har dere også et ansvar for å informere pasienten om forhold av betydning for pasientforløpet.

Virksomheter som har behov for å overføre pasienter, har selv ansvar for å sikre en forsvarlig og sømløs overgang til et helseforetak eller en privat leverandør som har avtale med et regionalt helseforetak. Pasientrådgivere kan gi veiledning til pasienter i forbindelse med overføring til nytt behandlingssted. Les mer om hjelp til å velge behandlingssted (helsenorge.no).

Dere må forholde dere til gjeldende prosedyrer og regler for henvisning, inntak og utskriving. Formålet med dette er å sikre en god infrastruktur for å dele og overføre nødvendig helseinformasjon.

Helsedirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for riktig ansvars- og informasjonsoverføring i pasientforløp mellom flere behandlingssteder.

Vær også oppmerksom på at det i 2021 kom en ny nasjonal ordning for oppbevaring av journaler ved opphør og overdragelse av virksomhet (helsedirektoratet.no).

Helfos oppfølging av FBV-leverandører

Helfo vil fortløpende følge opp FBV-leverandører som har pasienter til behandling i overgangsperioden. Dere som FBV-leverandør er forpliktet til å samarbeide med Helfo om oppfølging. Helfo skal ha fortløpende oppdateringer når det skjer noe som kan ha betydning i overgangsperioden.

Formålet med oppfølgingen er at Helfo skal sikre at dere som er FBV-leverandører, følger vilkårene og forpliktelsene fastsatt i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten så lenge dere har pasienter i behandling.

I forbindelse med oppfølgingen skal Helfo samarbeide med relevante eksterne aktører, som Statsforvalteren, NPR, pasientrådgiverne, de regionale helseforetakene (RHF-ene), lokale helseforetak (HF-ene) og Helsedirektoratet.

Månedlig rapportering til Helfo

Fra 2023 skal alle FBV-leverandører som leverer tjenester i overgangsperioden, rapportere til Helfo hver måned.  

Risikobasert oppfølging

Plikten til å yte forsvarlige helsetjenester er en grunnleggende plikt for alle som yter helsetjenester. Ansvaret for å yte forsvarlige helsetjenester ligger hos tjenesteyteren – det vil si dere som er FBV-leverandører. Blant annet plikter dere å tilpasse bemanningen og kompetansen avhengig av hva pasientene har behov for.

Tilsynsmyndighetene (Statsforvalteren og Statens helsetilsyn) fører tilsyn med at virksomheter og helsepersonell yter faglig forsvarlige tjenester. Helfo kan varsle tilsynsmyndighetene hvis vi mistenker at en virksomhet driver uforsvarlig.

Hvis Helfo blir oppmerksom på ureglementerte forhold, vil det være naturlig å sette i gang et enda tettere oppfølgingsløp i overgangsperioden. De ureglementerte forholdene kan være avdekket på grunn av

  • funn Helfo har gjort i forbindelse med oppfølgingen av dere
  • opplysninger dere selv har gitt til Helfo
  • opplysninger Helfo har fått fra samarbeidspartnere som for eksempel Statsforvalteren, pasientrådgivere, Norsk pasientregister, regionale helseforetak eller helseforetak
  • øvrige opplysninger/tips Helfo har fått

Rutiner for fakturering og oppgjør

Dere som FBV-leverandør skal sende elektroniske FBV-krav til Helfo, som mottar, kontrollerer og utbetaler godkjente krav.

Les mer om oppgjør for FBV-leverandører.

Rapportering

Dere som FBV-leverandører forplikter dere til å rapportere

Brudd på forpliktelser vil, også i overgangsperioden, kunne innebære at godkjenningen som FBV-leverandør blir trukket tilbake. 

Først publisert: 29.01.2019 Sist faglig oppdatert: 01.01.2023 Se tidligere versjoner