Varsling av fristbrudd

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo pasientformidling dersom de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis.

Helfo vil da forsøke å finne et annet behandlingstilbud til pasienten. Spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for utgiftene.

Helfo pasientformidlings ansvarsområde er hjemlet i § 2-1b i følgende lov:

lov om pasient- og brukerrettigheter

Forventede fristbrudd

Med et forventet fristbrudd menes et fristbrudd som ennå ikke har oppstått, men hvor spesialisthelsetjenesten ser at behandlingsstedet der pasienten står på venteliste ikke vil kunne gi pasienten et tilbud om helsehjelp innen fristen. I disse tilfellene skal spesialisthelsetjenesten forsøke å finne et annet tilbud til pasienten innen fristen.

Når pasienten tilbys oppstart av helsehjelp, men velger å vente lenger for å få behandling ved et bestemt behandlingssted, forstås det som en pasientbestemt utsettelse. Utsettelsen skal registreres i det pasientadministrative systemet, og telles da ikke som et fristbrudd i NPR (Norsk Pasientregister), selv om pasienten venter ut over frist.

Ved pasientbestemt utsettelse av behandlingsstart mister pasienten retten til et annet behandlingstilbud via Helfo. Ved koding av pasientbestemt utsettelse skal spesialisthelsetjenesten dokumentere at pasienten har fått et tilbud som vedkommende har takket nei til.

Dersom spesialisthelsetjenesten ikke klarer å finne et tilbud til pasienten innen fristen, har spesialisthelsetjenesten plikt til å varsle Helfo.  

Spesialisthelsetjenesten har fortsatt mulighet til å forsøke å finne et tilbud til pasienten etter at det forventede fristbruddet er varslet og Helfo har begynt sitt arbeid. Spesialisthelsetjenesten må umiddelbart kontakte Helfo dersom de finner et tilbud for pasienten. Helfo vil da opplyse pasienten om tilbudet fra spesialisthelsetjenesten. Selv om pasienten har takket ja til et tilbud fra Helfo, må pasienten likevel benytte tilbudet fra spesialisthelsetjenesten dersom dette er innenfor fristen.

Dersom spesialisthelsetjenesten forventer et fristbrudd og pasienten av ulike årsaker ikke ønsker at Helfo skal varsles, skal dette respekteres. Dette forutsetter at pasienten har fått tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av valget sitt, og at det er forsvarlig å vente til etter frist. Fristbruddet skal uansett registreres i NPR.

Inntruffet fristbrudd

I tilfeller der spesialisthelsetjenesten ikke har klart å skaffe et tilbud innen fristen for nødvendig helsehjelp, må Helfo kontaktes umiddelbart.

Hvis spesialisthelsetjenesten har meldt inn et inntruffet fristbrudd og likevel finner et tilbud, må de umiddelbart ta kontakt med Helfo.

  • Dersom Helfo ikke har reservert behandling for pasienten, må de vurdere om de kan skaffe et tilbud raskere enn det spesialisthelsetjenesten kan.
  • Dersom Helfo har reservert behandling for pasienten hos en av sine leverandører, men behandlingen likevel blir utført hos spesialisthelsetjenesten, vil en avbestilling kunne føre til betalingsforpliktelser for spesialisthelsetjenesten.

Varsling av fristbrudd

Fristbrudd skal primært varsles elektronisk. Dersom dette ikke er mulig, kan manuell varsling benyttes. Helfo pasientformidling må da kontaktes på telefon 960 96 533. Pasienten kan også selv ta kontakt med Helfo om fristbrudd. 

Først publisert: 08.02.2019