Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vikar for lege

Det er spesielle krav til bruk av vikar. Dette går frem av forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter

Den som skal være vikar, må selv inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Vikaren overtar hjemmelsinnehavers rett til refusjon fra Helfo for den avtalte vikarperioden.

Vikaren kan ikke utvide praksisen som er etablert av hjemmelsinnehaver.

Deltidsvikariat

Det kan inngås avtale ved deltidsvikariat. Vikar og hjemmelsinnehaver deler da stillingen seg imellom, for eksempel med 50 prosent hver.

Bruk av deltidsvikar må ikke føre til utvidelse av etablert praksis, og vikar og hjemmelsinnehaver har ikke rett til å utløse refusjon for samme tidspunkt, det vil si samme dato og klokkeslett.

Vilkår for bruk av vikar   

Vilkårene for bruk av vikar for lege går frem av paragraf 5 og 6 i følgende forskrift:

forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter

Praksisinnehaver kan ikke drive privat praksis i samme tidsrom som man har vikar. Vikariatets omfang må ligge innenfor praksisinnehavers praksisomfang. Retten til trygderefusjon gjelder for vikaren i den perioden vikariatet pågår.

For fastlegene er retten til å bruke vikar regulert i rammeavtalen mellom Legeforeningen og Kommunenes sentralforbund (KS) om fastlegeordningen. For avtalespesialistene er denne retten regulert i rammeavtale mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene (RHF-ene) om avtalepraksis for legespesialister.

Hvis du er lege som har rett til trygderefusjon etter overgangsreglene i paragraf 2 , gjelder særskilte regler for avbrudd i praksis og bruk av vikar, se paragraf 5 og paragraf 6 i forskriften.

Du som vikar må inngå avtale med Helfo via Altinn-skjema og legge ved

• vikaravtalen med hjemmelsinnehaver eller bekreftelse fra kommunen. Vikaravtalen må være signert.

• ved vikariat for spesialistlege; dokumentasjon på at vikariatet er godkjent av det regionale helseforetaket.

Dersom du skal vikariere for flere leger, må du inngå avtale med Helfo for hvert vikariat. Dette gjøres via Altinn-skjema. Du kan legge inn flere vikariat i samme Altinn-skjema ved å velge «Legg til flere praksiser». Du må oppgi aktuell periode og stillingsprosent for vikariatet.

Dersom du skal være vikar og er fastlønnet av kommunen, må kommunen inngå avtale for deg som vikar. Kommunen melder fra om vikariatet via Altinn-skjema. Dersom du i vikariatet også skal jobbe ved legevakt og ha utbetalt refusjonen til privat konto, må du inngå egen avtale for legevaktspraksisen via Altinn. Arbeidsavtale med kommunen må vedlegges.

Vikar i fastlegepraksis

Lege som skal være vikar for fastlege må ha norsk autorisasjon. Les mer om å være vikar i fastlegepraksis i §§ 1 og 6 og merknadene til disse i følgende forskrift

forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter

Forskriften viser også til kompetansekrav som må være oppfylt for å være vikar, se «Kompetansekrav for leger i kommunene» på helsedirektoratet.no.

I forskriftens § 1, punkt 1 er det i forbindelse med utbruddet av SARS-CoV-2-viruset gjort unntak fra ett-års grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste:

Ny endringsforskrift som gjelder fra 4. desember 2020 åpner for at vikariater for lege uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste kan forlenges frem til 1. mars 2022.

Unntaket om at vikariater i fastlegepraksis kan forlenges utover 12 måneder og vikariater i legevakt utover 2 måneder ble ikke videreført i perioden fra 1. september 2020 til 3. desember 2020. 

Vikariat i fastlegepraksis registreres i Fastlegeregisteret. Det er derfor viktig at det fremkommer tydelig i vikaravtalen hvilke dager vikariatet gjelder.

Følgende forskrift definerer hva som er allmennlegeoppgaver:

forskrift om fastlegeordning i kommunene

For allmennlegeoppgavene utover refusjonsberettiget pasientbehandling får fastlegen lønn fra kommunen. Dette følger av økonomisk vederlag for arbeid utført i fastlegeordningen etter forskrift om fastlegeordning i kommunene.

For andre allmennlegeoppgaver har ikke fastlegen refusjonsrett fra Helfo, og det kan heller ikke tilsettes vikar for de dagene legen utfører disse oppgavene.

Endring eller forlengelse av vikaravtale

Vikarens rett til trygderefusjon gjelder til den avtalte vikarperioden er over.
Dersom vikariatet blir forlenget eller utvidet/redusert, må ny avtale registreres i Altinn. Husk å ha klar dokumentasjon for vikaravtalen for opplasting i Altinn.

Først publisert: 18.02.2019 Sist faglig oppdatert: 07.01.2020 Se tidligere versjoner