Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Kontakt

​HELFO veiledning for privatpersoner 815 70 030 (fra utlandet: +47 21 07 46 00)

Adresse:

HELFO

Postboks 2415

3104 Tønsberg

E-post: servicesenteret@helfo.no

Skjema

 • Fullmakt for utbetaling av refusjon til et forsikringsselskap for helsehjelp i utlandet (05-24.11)
  Bokmål | Nynorsk
 • Krav om utvidet stønad til helsetjenster i utlandet (05-24.09)
  Bokmål | Nynorsk

Studere utenfor EU/EØS-landene eller Sveits

På denne temasiden finner du som skal studere utenfor EU/EØS-landene eller Sveits informasjon om stønad HELFO gir til helsetjenester.

HELFO utland har ansvaret for å informere om hvilke helsetjenester du kan få stønad til som student i utlandet.

Dersom du har spørsmål om ditt medlemskap i folketrygden, må du ta kontakt med NAV Internasjonalt.

Hvem har rett til stønad?

Disse gruppene kan ha rett til refusjon av utgifter til helsetjenester utenfor EØS-landene eller Sveits:

 • Studenter i utlandet som får støtte fra Lånekassen
 • Fulltidsstudenter ved læresteder i utlandet

Hvis du begynner å jobbe ved siden av studiene, vil dette kunne påvirke retten til dekning av helsetjenester, og du må melde fra om dette til NAV Internasjonalt.

Ektefelle og egne barn som ikke har selvstendige rettigheter (etter folketrygdloven) til stønad av helsetjenester i utlandet, kan likevel ha slike rettigheter. Les mer om dette lenger nede på siden.

Hvem har ikke rett til stønad?

Du har ikke rett til helsetjenester i utlandet som student dersom du

 • er deltidsstudent
 • leser til Ex.phil/Ex.fac i utlandet for å ta eksamen i Norge
 • studerer ved norsk lærested via internett
 • er elev i grunnskolen

Du som skal til utlandet som en del av undervisningen ved norsk universitet eller høgskole, og har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, er fremdeles medlem i folketrygden.

Har du ikke støtte fra Lånekassen, og skal være student i utlandet i mer enn 12 måneder, kan du sende søknad om frivillig medlemskap til NAV Internasjonalt for å få rett til helsetjenester i utlandet.

Fulltidsstudenter som er medlem i folketrygden har som hovedregel rett til utvidet stønad.

Hva slags helsetjenester kan du få stønad til?

 • Du kan få full dekning av utgifter til nødvendig ambulansetransport i utlandet.
 • Du kan få full dekning av utgifter til nødvendig opphold og behandling på sykehus.
 • Du kan få delvis dekning av en del andre helsetjenester etter folketrygdloven.
 • legemidler dekkes etter samme regler som i Norge. Det betyr at du kan få stønad til blant annet legemidler under «blå resept»-ordningen, eller tilsvarende utenlandske legemidler.

Når du er medlem av folketrygden, kan du ved sykdom reise til Norge og få dekket utgifter til helsetjenester på vanlig måte. Du får imidlertid ikke dekket selve hjemreisen.

Hva dekkes ikke?

Helsetjenester som i Norge dekkes av annet lovverk enn folketrygdloven får du ikke stønad til mens du oppholder deg i utlandet.

Du får ikke dekket

 • vaksiner, vanlig tannbehandling for barn, hjemmehjelp, sykehjem, rehabilitering, helsekontroller og annet (det gjelder tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, tannhelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven) 

Når du er medlem i folketrygden med rett til stønad kan du ved sykdom reise til Norge og få dekket utgifter til helsetjenester på vanlig måte. Folketrygden (HELFO) dekker imidlertid ikke selve hjemreisen.

Bekreftelse på dine helserettigheter

Du som får støtte fra Lånekassen for å studere i utlandet, vil automatisk få et dokument/brev som bekrefter dine helserettigheter utenfor Norge. Dokumentet vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

Det tar omtrent 15 virkedager fra støtten er innvilget til studenten mottar bekreftelsen.

Du som ikke får støtte fra Lånekassen under studiene i utlandet, må sende følgende opplysninger til HELFO utland:

 • Navn og fødselsdato
 • Statsborgerskap
 • Studiedokumentasjon utstedt av lærested. Det må gå klart frem av dokumentasjonen at du følger organiserte studier i utlandet, i hvilket tidsrom du studerer/skal studere ved lærestedet og omfanget av studiene (fulltid/antall timer per uke).
 • Hvis du er utvekslingsstudent: Attest fra universitetet/skole i Norge om at planlagt studieopphold i utlandet gjennomføres i forbindelse med studier i Norge.

Har familien din rett til stønad til helsetjenester i utlandet?

Ektefelle og egne barn som ikke har selvstendige rettigheter (etter folketrygdloven) til stønad av helsetjenester i utlandet, kan søke om frivillig medlemskap. Søknaden sendes til NAV Internasjonalt, se www.nav.no.

Som ektefelle regnes

 • person som har inngått ekteskap etter ekteskapsloven eller inngått ekteskap i utlandet som anerkjennes i Norge
 • samboer der samboerparet har eller har hatt felles barn eller som tidligere har vært gift med hverandre

Med barn menes personer under 18 år.

Hvis oppholdet skal være under ett år, og medfølgende ektefelle ikke arbeider, beholder ektefellen medlemskapet og har samme rettigheter som en turist, se www.nav.no

Studenter regnes i utgangspunktet ikke som forsørgere. Stønad fra Lånekassen er beregnet til å forsørge en person. Ektefellen kan likevel anses som forsørget når han/hun på grunn av omsorg for små barn er forhindret fra å forsørge seg selv. Det foreligger en gjensidig forsørgelsesplikt av barn. Barn regnes som forsørget uavhengig av den andre ektefellens inntektsforhold.

Ektefelle og barn antas uansett å forsørge seg selv dersom de har egen inntekt som tilsvarer en og en halv ganger folketrygdens grunnbeløp. Du må dokumentere overfor HELFO at ektefelle blir forsørget.

Skal du studere i Nord-Amerika?

Får du støtte fra Lånekassen, eller studerer fulltid i USA, kan du benytte Equain (tidligere Health Systems International, HSI). Velger du å benytte Equain, må du benytte Equain til alle dine helseutgifter i USA. Mer informasjon om Equain finner du under «Eksterne lenker» til høyre på siden.

Når det gjelder Quebec i Canada, er det inngått en trygdeavtale mellom Norge og Quebec. Etter denne avtalen har studenter ved høgskoler og universiteter i Quebec rett til helsetjenester i Quebec etter reglene der. Ved at man har denne rettigheten, faller retten til dekning fra folketrygden i Norge bort.

Du som får støtte fra Lånekassen for å studere i Quebec, vil automatisk få et dokument/brev som bekrefter at du er omfattet av trygdeavtalen mellom Norge og Quebec. Dokumentet vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse.

Det tar omtrent 15 virkedager fra støtten er innvilget til studenten mottar bekreftelsen.

Du som ikke får støtte fra Lånekassen under studiene i Quebec, må sende følgende opplysninger til HELFO:

 • Navn og fødselsdato
 • Statsborgerskap
 • Studiedokumentasjon utstedt av lærested. Det må gå klart frem av dokumentasjonen at du følger organiserte studier i Quebec, i hvilket tidsrom du studerer/skal studere ved lærestedet og omfanget av studiene (fulltid/antall timer per uke).
 • Hvis du er utvekslingsstudent: Attest fra universitetet/skole i Norge om at planlagt studieopphold i Quebec gjennomføres i forbindelse med studier i Norge.

Dersom du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med HELFO (se kontaktinformasjon oppe til høyre på siden).

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)Sist oppdatert: 24.06.2014
Send melding til sideansvarlig: HELFO


Copyright 2014 HELFO | HELFO veiledning for privatpersoner: 815 70 030 | HELFO veiledning for helseaktører: 815 70 070 | post@helfo.no