Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Kontakt

​HELFO veiledning for privatpersoner 815 70 030 (fra utlandet: +47 21 07 46 00)

Adresse:

HELFO

Postboks 2415

3104 Tønsberg

E-post: servicesenteret@helfo.no

Skjema

 • Fullmakt for utbetaling av refusjon til et forsikringsselskap for helsehjelp i utlandet (05-24.11)
  Bokmål | Nynorsk
 • Krav om utvidet stønad til helsetjenster i utlandet (05-24.09)
  Bokmål | Nynorsk

Arbeidstakere utenfor EU/EØS-området/Sveits

Dine rettigheter som arbeidstaker i utlandet avhenger av om du er medlem av den norske folketrygden eller ikke.

Du regnes som arbeidstaker når du har lønnsinntekt eller mottar annen kompensasjon for arbeid du utfører.

Helserettighetene dine endrer seg når du arbeider i utlandet. Reglene i folketrygdloven bestemmer om du har rett til stønad til helsetjenester. HELFO veiledning for privatpersoner kan informere om dine rettigheter i utlandet.

Dine rettigheter til helsetjenester i utlandet etter folketrygdloven er avhengig av ditt medlemskap i norsk folketrygd. Det er NAV Internasjonalt som vedtar om du har rett til medlemskap i folketrygden mens du arbeider utenfor Norge.

Medfølgende familiemedlemmers helserettigheter

Ektefelle og egne barn som ikke har selvstendige rettigheter (etter folketrygdloven) til dekning av helsetjenester i utlandet, kan likevel ha slike rettigheter.

Til et medlems forsørgede ektefelle og barn ytes det stønad ved helsetjenester i utlandet.

Som ektefelle regnes

 • person som har inngått ekteskap etter ekteskapsloven eller inngått ekteskap i utlandet som anerkjennes i Norge
 • samboer der samboerparet har eller har hatt felles barn eller som tidligere har vært gift med hverandre

Med barn menes personer under 18 år.

Familiemedlemmenes rett til stønad forutsetter at de oppholder seg i utlandet sammen med forsørger. Retten til stønad bortfaller dersom forsørgers medlemskap i folketrygden opphører.
Det er et vilkår at medlemmet faktisk forsørger ektefelle og/eller barn.

Ektefelle og barn antas å forsørge seg selv dersom de har egen inntekt som tilsvarer en og en halv ganger folketrygdens grunnbeløp (se «Eksterne lenker» til høyre på siden). Du må dokumentere overfor HELFO at ektefelle blir forsørget.

Dekning av utgifter

Når du er medlem av folketrygden, kan du ved sykdom reise til Norge og få dekket utgifter til helsetjenester på vanlig måte. Folketrygden dekker imidlertid ikke selve hjemreisen.
Utsendte arbeidstakere har som hovedregel rett til refusjon etter reglene om utvidet stønad.

Dette får du dekket etter reglene om utvidet stønad:

 • full dekning av utgifter til ambulanse
 • full dekning av utgifter til opphold og behandling i sykehus
 • delvis dekning av en del andre helsetjenester
 • legemidler dekkes etter samme regler som i Norge. Det betyr at du kan få stønad til blant annet legemidler under «blå resept»-ordningen, eller tilsvarende utenlandske legemidler.

Hva dekkes ikke?

Helsetjenester som i Norge dekkes av annet lovverk enn folketrygdloven får du ikke stønad til mens du oppholder deg i utlandet.

Du får ikke dekket

 • vaksiner, vanlig tannbehandling for barn, hjemmehjelp, sykehjem, rehabilitering, helsekontroller og annet (det gjelder tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesteloven)

Når du er medlem i folketrygden med rett til stønad kan du ved sykdom reise til Norge og få dekket utgifter til helsetjenester på vanlig måte. Folketrygden (HELFO) dekker imidlertid ikke selve hjemreisen.

Arbeidsgiver skal forskuttere

Når du har hatt utgifter til helsetjenester som er refusjonsberettiget etter folketrygdloven, skal arbeidsgiver forskuttere utgiftene dine, og fremsette krav om refusjon til HELFO.

Gjelder helseutgiftene medfølgende familiemedlemmer med rett til stønad, skal kravet sendes direkte til HELFO for behandling.

Ikke medlem av norsk folketrygd?

Er du ikke medlem av norsk folketrygd under utenlandsoppholdet, får du ikke refusjon for dine medisinske utgifter i utlandet.

Du har heller ikke automatisk rett til dekning av utgifter til behandling i Norge for sykdom du fikk under utenlandsoppholdet.

Au-pair/praktikant

Du regnes som au-pair/praktikant når du er i et arbeidsforhold med lommepenger/praktikantlønn eller fri kost og losji.

Ta kontakt med NAV Internasjonalt for vurdering av fortsatt medlemskap i folketrygden.

Arbeidstaker på norsk skip eller på norsk sokkel

Er du arbeidstaker på norsk skip eller på norsk sokkel, ta kontakt med NAV Internasjonalt for å avklare ditt medlemskap.

Arbeidstaker i Quebec

Er du utsendt arbeidstaker til Quebec i Canada har du rett til stønad til helsetjenester etter Quebecs lovgivning dersom du er medlem i folketrygden under oppholdet.  Dette innebærer også at du ikke har rett til helsetjenester etter folketrygdloven mens du oppholder deg i Quebec.

Tilsvarende rettigheter gjelder også medfølgende forsørgede familiemedlemmer.

For å kunne registrere deg hos administrasjonen for syketrygden i Quebec, Régie de l´assurance maladie du Québec, må du ha en bekreftelse på at du er omfattet av avtalen om sosial trygd mellom Norge og Quebec.  For at HELFO skal kunne utstede en slik bekreftelse for deg og eventuelle forsørgede familiemedlemmer må du ta kontakt med HELFO.

Forsker

For å få dekket dine helseutgifter fra HELFO må du fremlegge velkomstbrev fra universitetet i utlandet, og en bekreftelse fra norsk arbeidsgiver som bekrefter inntekt fra Norge mens du arbeider i utlandet.

Om Equian i USA

Skal du arbeide minst seks måneder i USA, og har rett til helsetjenester utenfor Norge, kan du og dine medfølgende familiemedlemmer med rett til stønad benytte Equian (tidligere Health Systems International, HSI).

Velger du å benytte Equian, må du benytte Equian til alle dine helseutgifter i USA. Mer informasjon om Equian finner du under «Eksterne lenker» til høyre på siden.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)Sist oppdatert: 24.06.2014
Send melding til sideansvarlig: HELFO


Copyright 2014 HELFO | HELFO veiledning for privatpersoner: 815 70 030 | HELFO veiledning for helseaktører: 815 70 070 | post@helfo.no